Informații referitoare la obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
 
 • Depunerea documentației pentru obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
Servicul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole (Unitatea Militară 02700 București) primește documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de la registratură; se recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.
“Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”
Bază- Normele metodologice ale Legii 17/2014, Anexa 2, art. 4, alin. (3)
 • Programul de depunere/ ridicare a cererilor/ documentațiilor/ răspunsurilor la/ de la registratura U.M. 02700 București (Adresa: Bulevardul Ion Mihalache, nr. 124-126, București, sector 1, cod poștal 011203)
Contact:                                                                     Program relații publice:
Telefon: 0785250262                                                 Luni: 08:00 – 17:00
               0785250214                                                 Marți: 08:00 – 15:00
                                                                                    Miercuri: 08:00 – 15:00
Fax: 0212247666                                                        Joi: 08:00 – 15:00
                                                                                    Vineri: 08:00 – 15:00
 
Adresă de email: svavcta2014@gmail.com
 
Adresă de corespondență: Bulevardul Ion Mihalache, nr. 124-126, București, Sectorul 1, Cod Poștal 011203
ATENȚIE! Numerele de telefon, fax, respectiv adresa de e-mail au rol informativ, așadar cererea și documentația pentru eliberarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale NU se transmit prin mediul online/fax!
 
 • Programul pentru audiențe:
Miercuri: 13:00 – 15:00
 
“În vederea obținerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2C, respectic 2D”
Bază- Normele metodologice ale Legii 17/2014, Anexa 2, art. 4, alin. (1)
 
                 Cererii i se vor atașa următoarele documente:
 •      Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei), după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, alte documente.
 •      Extras de carte funciară de informare în original și plan de amplasament și delimitare a imobilului (în copie)
 •      Inventarul de coordonate (în copie) în sistemul național de proiecție Stereografic 1970.
 •      Avizul final/ Avizul emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale/ Direcția pentru Agricultură Județeană, cu respectarea prevederilor art. 9, alin. (1) și (2) și art. 10 alin (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare; (copie)
 •      Oferta de vânzare (copie)
 •      În caz de reprezentare procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate
 •       Certificatul constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie
 •       Hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică
 •       Alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante
Bază- Normele metodologice ale Legii 17/2014, Anexa 2, art. 4, alin. (2), raportate la art. 10, alin. (1) – (4) și (6) conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1H din Ordinul nr. 311 din 26.10.2020 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 719/740/m57/2.333/2014)
 
Bază
 • Legea 17/2014 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinația agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului cu modificările și completările ulterioare
 • Anexa 2, art. 4, alin. (2), raportate la art. 10, alin. (1) – (4) și (6) conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1H din Ordinul nr. 311 din 26.10.2020 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 719/740/m57/2.333/2014)
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

FORMULAR PENTRU PERSOANE FIZICE – Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale" 

FORMULAR PENTRU PERSOANE JURIDICE– Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale"