Informaţii referitoare la obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
 

 • Depunerea documentației pentru obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale:

Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole (Unitatea Militară 02700 Bucureşti) primeşte documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de la registraturăse recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.

“Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

Bază – Normele metodologice ale Legii 17/2014, Anexa 2, Art. 4, Alin. (3).

 

 

 • Programul de depunere/ridicare a cererilor/documentațiilor/răspunsurilor la/de la registratura Unității Militare 02700 București (Adresa: Bulevardul Ion Mihalache, nr. 124-126, București, sector 1, cod poștal 011203):

 

 

Program relații publice:

Luni 08:00-17:00

Marți 08:00-15:00

Miercuri 08:00-15:00

Joi 08:00-15:00

Vineri 08:00-15:00

 
 • Contact:

Telefon:

0785250262

0785250214

Număr de fax: 0212247666

Adresă de e-mail: svavcta2014@gmail.com

Adresă de corespondență: Bulevardul Ion Mihalache, nr. 124-126, București, sector 1, cod poștal 011203.

 

ATENȚIE! Numerele de telefon, fax, respectiv adresa de e-mail au rol informativ, așadar cererea și documentația pentru eliberarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale NU se transmit prin mediu online/fax!

 

 • Programul de audiențe:

Miercuri 13:00 – 15:00

“În vederea obținerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr 2C, respectiv în anexa 2D.”

Bază – Normele metodologice ale Legii 17/2014, Anexa 2, Art. 4, Alin. (1).

 

“Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoțită de următoarele documente:

 1. Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare ( după caz:contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;

 2. Extras de carte funciară de informare, în original, și plan de amplasament si delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție “ Stereografic 1970”, recepționat, însoțit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăsește în plan, în copie;

 3. Adeverință privind vânzarea liberă, în original, prevăzută la art.10 alin (1) din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniului Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege; sau Procesul Verbal de finalizare a procedurii (Legea 175/2020)

 4. Oferta de vânzare, în copie;

 5. În caz de reprezentare, procura notarială, repsectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociatiilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum si o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

 6. Certificatul constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie;

 7. Hotărărea adunării generale a asociațiilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;

 8. Alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.”

Bază – Normele metodologice ale Legii 17/2014, Anexa 2, Art. 4, Alin. (2).
 

NOTA: În conformitate cu art.17 din Legea nr.36 din 12 mai 1995, republicată, Legea notarilor publici și a activității notarilale "Secretarii consiliilor locale ale comunelor și orașelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, legalizarea copiilor de pe înscrisuri cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată."

 

Referitor la copiile certificate "conform cu originalul" acestea sunt analizate și verificate, cu documentele originale, de către personalul specializat din cadrul instituției care urmează să le utilizeze și, ulterior să le arhiveze, ca documente justificative.

 

BAZĂ:

 • Legea 17/2014 şi prevederile anexei 2, art. 6, al (3) din Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 din/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţia agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Legea nr.36 din 12 mai 1995, art. 17, republicată, Legea notarilor publici și a activității notariale.

   

FORMULAR PENTRU PERSOANE FIZICE – Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale" 

FORMULAR PENTRU PERSOANE JURIDICE– Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale"