Informații referitoare la obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
 
 
Program de lucru cu publicul pentru depunere/ridicare a cererilor/documentațiilor /răspunsurilor la/de la registratura U.M. 02700 București
Luni-Vineri: 09:00 – 11:00
 
Contact
Telefon: 0785.250.262                                                          
Fax: 021.224.76.66
Adresă de email: svavcta2014@gmail.com
Adresă de corespondență: Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, București, Sectorul 1, Cod Poștal 011203

ATENȚIE! Numerele de telefon, fax, respectiv adresa de e-mail au rol informativ, iar cererea și documentația pentru eliberarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale NU se transmit prin mediul online/fax!
 
Program pentru audiențe
Miercuri: 13:00 – 15:00

Depunerea documentației pentru obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale          
Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole (Unitatea Militară 02700 București) primește documentele prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau predare la registratură. Este recomandat ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori cu valoare declarată.

Bază - Normele metodologice pentru aplicarea Legii 17/2014, Anexa 2, art. 4, alin. (1) și alin. (3), cu completările și modificările ulterioare: 
„(1) În vederea obținerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2C, respectic 2D.”  
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. ”

Cererea pentru emiterea avizului va avea atașate următoarele documente:
 •      Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei sau în copie legalizată de notarul public/instanța de judecată), după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, alte documente
 •      Extrasul de carte funciară de informare în original și plan de amplasament și delimitare a imobilului (în copie)
 •      Inventarul de coordonate (în copie) în sistemul național de proiecție Stereografic 1970
 •      Avizul final/ Avizul emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale/ Direcția pentru Agricultură Județeană, cu respectarea prevederilor art. 9, alin. (1) și (2) și art. 10 alin (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare (copie)
 •      Oferta de vânzare (în copie)
 •      În caz de reprezentare procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate
 •       Certificatul constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, (în copie)
 •       Hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică
 •       Alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante

ATENȚIE!Pentru trenurile agricole a căror procedură de avizare a început după 27.03.2023 - data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului comun 26/278/M.7/2.717/2023, avizul specific al Ministerului Apărării Naționale se emite după obținerea Avizului final/ Avizul emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale/ Direcția pentru Agricultură Județeană!
Pentru trenurile agricole a căror procedură de avizare a început înainte de 27.03.2023 se acceptă și procesul-verbal de finalizare procedură, conform Legii nr. 175/14.08.2020 pentru modificarea Legii 17/2014.

Bază - Normele metodologice pentru aplicarea Legii 17/2014, Anexa 2, art. 4, alin. (2), cu completările și modificările ulterioare, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251/2023:
„(2) Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoţită de următoarele documente:
a) cerere care conţine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenţă şi datele de identificare ale potenţialului cumpărător; modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2C – pentru vânzătorul persoană fizică, respectiv în anexa nr. 2D – pentru vânzătorul persoană juridică;
b) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;
c) extras de carte funciară de informare, în original, şi planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie <<Stereografic 1970>>;
d) inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăseşte în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie <<Stereografic 1970>>;
e) avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;
f) oferta de vânzare, în copie;
g) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
h) certificatul constatator de la registrul comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie;
i) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
j) alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.”
Legislație
 • LEGEA nr.17/2014 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinația agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea 175/14.08.2020 pentru modificarea Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinația agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 14.08.2020 în vigoare de la data de 13.10.2020.
 • ORDINUL viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii  nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401/2014;
 • ORDINUL comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrului apărării naționale și al ministrului culturii nr. 26/278/M.7/2.717/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la ORDINUL viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 27.03.2023.
 

FORMULAR PENTRU PERSOANE FIZICE – Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale" 

FORMULAR PENTRU PERSOANE JURIDICE– Model "Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale"