Reprezentanța militară a României la NATO și UE


Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE este structura specializată a Ministerului Apărării din subordinea Statului Major al Apărării în asigurarea legăturii/relaţionării cu Cartierul General al NATO (NATO-HQ) şi reprezentarea permanentă a şefului Statului Major al Apărării la Comitetul Militar (CM) al NATO şi la Comitetul Militar al UE (UE/CM).

Şeful Statului Major al Apărării, în calitate de membru al CM al NATO, are în subordine nemijlocită Reprezentanţa Militară şi îşi exercită autoritatea direct sau prin reprezentantul militar.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Reprezentanţa Militară este încadrată cu personal conform statului de organizare şi asigurată material şi financiar conform normelor stabilite prin dispoziţii specifice, corespunzător activitaţii şi mediului în care îşi desfăşoară activitatea.


Șeful Reprezentanței militare, ca autoritate desemnată de şeful Statului Major al Apărării la CM al NATO, este împuternicit să gestioneze toate problemele militare ale SMAp în relaţia cu NATO-HQ, ce excepţia celor care, prin natură şi scop, necesită avizarea şi/sau aprobarea în cadrul CM la nivel de şefi de state majore ale armatelor statelor membre ale NATO.

Șeful Reprezentanței militare este autorizat să-l reprezinte pe şeful Statului Major al Apărării în CM al UE în toate problemele privind aspectele militare şi de apărare incluse pe agenda negocierilor privind aderarea la UE şi în ceea ce priveşte relaţionarea SMAp cu structurile militare europene.

Șeful Reprezentanței militare este obligat să promoveze ferm interesele naţionale în procesul angajării Armatei României în îndeplinirea misiunilor colective ale alianţei, manifestând deschidere către negocieri şi discuţii în vederea realizării consensului. El trebuie să acţioneze pentru îndeplinirea sarcinilor colective ale CM privind recomandările militare pentru factorii de decizie politică.


 • Șeful Reprezentanței militare a României la NATO şi UE
 • Secția NATO
 • Secția UE
 • Biroul secretariat şi administrativ-financiar
 • Subregistru militar extern


Atribuţiile generale ale Reprezentanţei Militare sunt:

 • - promovarea permanentă a intereselor militare ale României în relaţiile cu structurile militare ale NATO şi UE, cu ţările membre şi cu ţările cuprinse în diferitele forme ale parteneriatelor alianţei;
 • - promovarea imaginii favorabile a României, în general, a Armatei României, în special;
 • - reprezentarea şefului SMAp în MC/PS, EAPMC, NATO/EU MC, NRC-MR, NUC-MR;
 • - reprezentarea SMAp în comitetele, grupurile şi subgrupurile de lucru;
 • - participarea, prin furnizarea expertizei de specialitate, la fundamentarea deciziilor în sfera relaţiilor SMAp cu structurile militare ale NATO şi UE;
 • - participarea la schimbul de informaţii şi acordarea de consultanţă de specialitate personalului Delegaţiei României la NATO şi al Misiunii României la UE;
 • - asigurarea schimbului de informaţii şi cooperarea cu reprezentanţele militare ale României la comandamentele strategice ale alianţei;
 • - acordarea de sprijin documentar şi administrativ-logistic delegaţiilor (reprezentanţilor)  sosite din ţară pentru a participa la diferite activitaţi;
 • - gestionarea documentelor şi informaţiilor necesare desfăşurării activitaţii la NATO-HQ şi în relaţiile funcţionale sau de cooperare;
 • - administrarea bazei materiale şi a resurselor alocate.

Atribuţiile specifice sunt:

 • - documentarea, formularea punctului de vedere, solicitarea mandatului, susţinerea acestuia şi transmiterea informaţiilor ori documentelor necesare în ţară cu privire la aspectele aflate pe agendele comitetelor, grupurilor şi subgrupurilor de lucru la care reprezentarea se face prin personalul RM; domeniile principale de exercitare a acestei atribuţii sunt operaţiile, politicile şi planurile strategice, securitatea şi cooperarea regională, logistica, resursele şi armamentul, consultarea, comanda şi controlul, informaţiile militare;
 • - participarea personalului RM la reuniunile comitetelor, grupurilor şi subgrupurilor de lucru;
 • - pregătirea documentaţiei, acordarea de consultanţă şi expertiză premergător sau în timpul desfăşurării reuniunilor CM la nivel de şefi de state majore, a summiturilor sau reuniunilor la nivel ministerial;
 • - informarea permanentă a şefului SMAp, a locţiitorului, directorului, şefilor de direcţii şi structuri, a experţilor naţionali cu privire la: evoluţiile în domeniile de care răspund; poziţiile exprimate de aliaţi şi parteneri; cursul estimat al situaţiei; posibilele implicaţii naţionale; punctele de vedere ce pot fi exprimate în vederea promovării interesului naţional; realizarea consensului în luarea deciziilor în cadrul alianţei;
 • - informarea permanentă asupra aspectelor de interes privind  deciziile şi evoluţiile în programele militare naţionale, în special a celor care au implicaţii directe asupra exercitării atribuţiilor de reprezentare;
 • - planificarea activităţilor în corelaţie cu planurile elaborate de  IMS şi cu priorităţile stabilite de SMAp;
 • - participarea la activităţile de protocol sau organizarea activităţii de protocol specifice;
 • - organizarea activităţilor privind lucrul cu documentele clasificate NATO şi naţionale, protecţia informaţiilor, folosirea şi exploatarea mijloacelor de comunicaţii şi informatice puse la dispoziţie;
 • - asigurarea suportului administrativ al activităţilor proprii şi al celor organizate de SMAp la NATO-HQ;
 • - desfăşurarea activităţilor de pregătire şi instrucţie a structurii pe bază de planuri anuale şi lunare, conform specificului muncii în cadrul NATO-HQ, nevoilor determinate de RM şi priorităţilor;
 • - acordarea de sprijin personalului pentru rezolvarea problemelor sociale ( spaţiu locativ, şcolarizare etc.).