Direcția personal și mobilizareDirectia personal şi mobilizare este structura specializată a Statului Major al Apărării – SMAp responsabilă cu managementul carierei individuale, recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru cariera militară, asistenţa psihologică a personalului SMAp şi mobilizarea Armatei României.


 • ​Managementul carierei individuale a personalului militar;
 • Recrutarea, selecţia şi planificarea asigurării cu resurse umane;
 • Asistenţa psihologică a personalului SMAp;
 • Mobilizarea armatei;


Direcţia personal şi mobilizare este organizată pe 5 servicii, 2 compartimente, 1 secție și 1 birou, după cum urmează:

 • Serviciul management personal în structura de forţe;

 • Serviciul management personal în străinătate;

 • Serviciul evidență și planificarea asigurării cu resurse umane; 
 • Birou expertiză documente și coordonare executivă;
 • Serviciul mobilizare;                                                            
 • Secţia perfecţionare profesională şi secretariat tehnic comisii de selecţie;

 • Serviciul, recrutare, selecţie, asistenţă psihologică şi coordonare centre militare;

 • Compartiment documente clasificate;

 • Compartimentul tehnologia informaţiei aplicată în MRU;


Şeful Direcţiei personal şi mobilizare:
general de brigadă Iulian DANILIUC


CV [română]
Locţiitorul şefului Direcţiei personal şi mobilizare:
general de brigadă Adrian VASILIU


CV [română] 


 • Legea nr. 80 din 11 iulie 1995, privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 188 din 08 decembrie 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 29 din 31 martie 2000 (republicată), privind sistemul naţional de decoraţii al României.

 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

 • Legea nr. 573 din 14 decembrie 2004, privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 574 din 14 decembrie 2004, privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010, lege privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 121 din 15 iunie 2011, privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 223 din 24 iulie 2015, privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea nr. 270 din 10 noiembrie 2015, privind Statutul rezerviştilor voluntari.

 • Legea-cadru nr. 153din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotărârea Guvernului nr. 485 din 26 mai 2005, privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotărârea Guvernului nr. 78 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotărârea Guvernului nr. 106 din 09 februarie 2011, pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Hotărârea Guvernului nr. 146 din 10 martie 2016, privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 24 iunie 2008, privind Statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109 din 10 noiembrie 2008, privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39 din 08 aprilie 2010, privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101 din 24 noiembrie 2011, pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30 din 21 martie 2012, pentru aprobarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala şi evolutia in cariera militara in Armata Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.67 din 25 iunie 2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102 din 19 septembrie 2012, privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, Publicat in Monitorul Oficial al României nr. 660/19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59 din 16 iunie 2015, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68 din 14 iulie 2015, pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 69 din 28 iulie 2015, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 123 din 23 decembrie 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M 24 din 15 februarie 2016, pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M 25 din 15 februarie 2016, pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 70 din 25 mai 2016, pentru aprobarea condiţiilor şi a metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist,în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 88 din 27 iulie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25 din 31 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari.

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M 124 din 04 octombrie 2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Lege nr. 45/1994 Legea Apărării Naţionale a României;

 • Lege nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

 • Lege nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat;

 • Legea nr. 446/2006 privind pregătire populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală şi al stării de război;

 • Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii la război, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Lege nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă;

 • Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată;

 • Lege nr. 50/1999 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale;

 • LEGE Nr. 270/2015 din 10 noiembrie 2015, privind Statutul rezerviştilor voluntari;

 • H.G. nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război;

 • Hotărâre nr. 219/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 132/1997, privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public;

 • Hotărâre nr. 370/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

 • Hotărâre nr. 414/2004 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a sistemului de priorităţi şi alocare a resurselor pentru apărare;

 • Hotărâre nr. 969/2007 privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul administraţiei publice, la nivel central şi local;

 • Hotărâre nr. 1194/1996 referitoare la atribuţiile agenţilor economici, instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice privind recrutarea, încorporarea şi evidenţa militară;

 • Hotărâre nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război;

 • Hotărâre nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale;

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale;

 • Ordonanţă de urgenţă nr. 1 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;

 • Ordinul nr. M.132 din 2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, publicat în monitorul oficial nr.747/2012.

 • M. 10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare şi la război;

 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 25 din 31.03.2017, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari.


POC Birouri informare-recrutare –  Tabel cu adresele şi numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare

Proiecte în derulare

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.